Over ons

Doel: In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken bieden tijdelijke ondersteuning door het verstrekken van (gratis) voedselpakketten aan burgers, die om zwaarwegende, veelal financiële redenen, een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien en tracht daarmee tevens verspilling van levensmiddelen tegen te gaan.

Visie:  Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, ontvangen wij levensmiddelen van bedrijven, instellingen en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu hiermee minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties / instanties, die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.


Stichting Voedselbank Alkmaar (en omgeving) werd opgericht op 7 maart 2006 ten overstaan van notaris mr. Drs. J.H.M. Erkamp te Alkmaar en is operationeel sinds 4 juli 2006. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel staat onder nr. 37124036 geregistreerd.
Het verzorgingsgebied  waarvoor wij voedselpakketten samenstellen, omvat Groot Alkmaar (incl. Schermer en De Rijp/Graftdijk), Heerhugowaard, Heiloo, Limmen, Bergen, Egmond en Schoorl en ook Ursem, Koedijk, Obdam en Hensbroek.
Voedselbank Alkmaar, die volledig op vrijwilligers draait, levert sinds haar oprichting in 2006 steun door wekelijks voedselpakketten te verstrekken: via een 3-tal uitgiftepunten: 2 in Alkmaar en 1 in Heerhugowaard.


Medewerkers
Bij alle 177 Voedselbanken in Nederland werken uitsluitend (onbetaalde) vrijwilligers, inclusief alle besturen. Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers, die voldoen aan de in Nederland geldende integriteitseisen. Bij twijfel vragen wij aan onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het dagelijks bestuur bestaat uit ervaren onbezoldigde bestuurders.ANBI status
Voedselbank Alkmaar e.o. heeft de ANBI status. Dat betekent dat de Voedselbank Alkmaar e.o. een Algemeen Nut Beogende Instelling is, die zich inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft.
De Stichting Voedselbank Alkmaar heeft de wettelijke verplichting haar jaarcijfers te publiceren. De financiële administratie wordt jaarlijks door een onafhankelijke externe accountant gecontroleerd waarna deze als jaarrekening inclusief het jaarverslag voor iedereen op deze site toegankelijk is

Voedselveiligheid

Wij nemen dit onderwerp zeer serieus en hebben een coordinator Voedselveiligheid die ervoor zorgt dat de verschillende processen en hygienevoorschriften (bijv. bij het in- en ompakken) goed en veilig nageleefd worden. Daarnaast zijn er inspecteurs op het gebied van voedselveiligheid van onafhankelijke commerciële inspectiebedrijf (Houwers Groep) die jaarlijks komen controleren of de Voedselbank Alkmaar e.o. voldoet aan de richtlijnen die de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) voor voedselbanken heeft opgesteld. Ook dit jaar zijn wij weer gecertificeerd door de NVWA: Zie ook ons certificaat op deze pagina.

Privacywetgeving (AVG)

Voedselbank Alkmaar e.o. draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en niet gedeeld met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of dat wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken; neem hiervoor contact met ons op.

Aanmelding en screening van potentiële ‘deelnemers’ vindt uitsluitend via officiële erkende hulpverlenende organisaties plaats.

Integriteitscode en vertrouwenspersoon

Voedselbank Alkmaar e.o. vindt integer werken belangrijk. Dat geldt zeker voor onze contacten met deelnemers, die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Voedselbanken Nederland heeft een aantal regels opgesteld over hoe de lokale voedselbanken de integriteit in de uitvoering van haar vrijwilligerstaken kan bevorderen en bewaken. Speciale aandacht gaat uit naar ongewenst gedrag van vrijwilligers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode, die door Voedselbank Nederland wordt onderschreven en die wij ook binnen Voedselbank Alkmaar e.o. actief uitdragen.

Indien je als vrijwilliger voor de Voedselbank te maken krijgt met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld op de werkvloer, kun je hiermee naar een coördinator of bestuurslid toe gaan. Echter soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er landelijk vertrouwenspersonen benoemd waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Ze zijn hier te vinden.

Klachten

Ben je een deelnemer, leverancier of andere belanghebbende van Voedselbank Alkmaar e.o.? Voor klachten over de Voedselbank Alkmaar e.o. kun je je wenden tot het bestuur van de Voedselbank Alkmaar e.o.. De contactgegevens van het bestuur kun je vinden op deze website bij contact.

 

Impressie van de werkzaamheden van de Voedselbank in Alkmaar

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Klik hier voor ons Certificaat voedselveiligheid 2021 van NVWA

Klik hier voor onze jaarrekening 2021